overgenomen van http://www.sybrenposthumus.com/

De lêste dagen krij ik hieltyd mear reaksjes op myn kandidatuer foar de SLP. Bygeande mail wol ik jim net ûnthâlde:  (meer…)

http://www.nieuws.be/nieuws/Sybren_Posthumus_nei_Brussel_9fb11658.aspx

FNP-er Sybren Posthumus komt mooglik foar in Flaamske partij yn it Europeeske Parlemint. De Sosjaal-liberale partij hat de Redúster op it achtste plak set op de list. It is foar it earst dat in Fries kandidaat is foar in partij út it bûtenlân. Troch in feroaring yn de kieswet yn België is dat sûnt koart mooglik. De kâns dat Posthumus keazen wurdt, is lyts. De SLP giet út fan ien of twa sitten nei de kommende ferkiezings. (meer…)