overgenomen van http://www.sybrenposthumus.com/

De lêste dagen krij ik hieltyd mear reaksjes op myn kandidatuer foar de SLP. Bygeande mail wol ik jim net ûnthâlde:  (meer…)