Jellema heeft het Europees parlement nog niet bereikt.

De “zaak Jellema” al wel, zij het anoniem.

Groen! Europarlementslid Bart Staes stelde de Raad begin februari namelijk een vraag over de weigering van België om EU-ambtenaren (hoeveel?) te naturaliseren omdat zij “diplomaten op zending” zouden zijn.

Helaas kwam het non-antwoord van de Raad niet op de vertalerstafel van het slachtoffer zelf terecht, en kon hij de klassieke omtrekkende bewegingen van zijn eigen werkgever niet ombuigen in een gunstiger richting.

Ook zijn collega’s, alert en secuur als altijd, namen geen loopje met hun gestrenge beroepsethiek en vertaalden wat er stond: “Het is niet aan de Raad commentaar te geven op aangelegenheden die betrekking hebben op de interne rechtsorde van een lidstaat”.

En waar het over hun eigen status gaat, kort samengevat: ambtenaren van de Europese Gemeenschappen zijn ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en diplomaten zijn diplomaten.

Heeft België dan toch ongelijk?
We zullen het nooit weten.

Toch bedankt, Bart, dat je naar de bekende weg hebt gevraagd.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1030/09

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad

Betreft: België beschouwt EU-ambtenaren als “diplomaten op zending” en weigert op basis daarvan naturalisatie

 

Onlangs diende een Nederlands staatsburger, sinds decennia ononderbroken woonachtig, werkzaam en actief in België en ambtenaar bij de Raad van Ministers, een aanvraag in bij de Belgische autoriteiten tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. Betrokkene is actief in het plaatselijke verenigingsleven, is gemeenteraadslid sinds 2000 en is zelfs de voorzitter van de gewestelijke afdeling van een politieke partij. Betrokkene is dus volstrekt ingeburgerd.

De Belgische autoriteiten weigerden het verzoek tot naturalisatie van betrokkene ernstig in overweging te nemen omdat ze EU-ambtenaren vergelijken met “diplomaten op zending”. Hierdoor komen ze, aldus de Belgische autoriteiten, niet in aanmerking voor naturalisatie omdat hun verblijf in België beperkt zou zijn “tot de duur van de zending”.

Is dit volgens de Raad de juiste interpretatie van het begrip EU-ambtenaar?

Is de Raad van oordeel dat een EU-ambtenaar gelijk gesteld kan worden met een persoon die de diplomatenstatus draagt?

Deelt de Raad de mening van de Belgische overheid dat Europese ambtenaren om die reden niet in aanmerking komen voor naturalisatie?

ANTWOORD

op schriftelijke vraag E-1030/09

van Bart Staes (Verts/ALE)

Het is niet aan de Raad commentaar te geven op aangelegenheden die betrekking hebben op de interne rechtsorde van een lidstaat.

Voorts zij gememoreerd dat de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen een bijzondere juridische status genieten die is geregeld in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen van 8 april 1965. De diplomatieke status wordt daarentegen geregeld door het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer. 

________________________