“Verzoekschrift tot tussenkomst in de zaak tussen de SA Clear Channel, de MIVB en de maatschappij PROVELO tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewesst voor wat de velo-city vergunning betreft voor de Raad van State – Goedkeuring.” 

Zo luidt letterlijk (inclusief de “ss”) punt 5 op de agenda van de Gemeenteraadszitting van 15 december 2008.

 In het kort, voor wie de zaak niet gevolgd heeft (zie de vele artikelen op Brusselnieuws), waar gaat het om?

foto Frederik De Vriese

foto Frederik De Vriese

Minister van Mobiliteit Pascal Smet wil het, weinig succesvolle, huurfietsensysteem van Brussel-stad uitbreiden tot het hele gewest.

Geen probleem. Prima zelfs.

Bij de aanbestedingsprocedure zou er evenwel het een en ander misgegaan zijn, wellicht door overhaasting.

Het ligt namelijk voor de hand dat dit dossier nog voor de gewestverkiezingen, en het internationale fietscongres Vélo-City, (electorale) vruchten moet afwerpen.

Dit heeft geleid tot een rechtszaak waarbij de afgewezen mededinger Clear Channel de keuze van het gewest voor de firma Decaux aanvecht.

Dergelijke rechtszaken zijn schering en inslag na openbare aanbestedingen.

Het is wel opmerkelijk dat Clear Channel de zaak voor de Raad van State brengt in het gezelschap van Smets “eigen” MIVB én de fietsorganisatie ProVélo (ook betoelaagd door Smet).

Om het nog ingewikkelder te maken, hebben twee gemeentes zich in de zaak gemengd: Schaarbeek en Etterbeek zijn ook naar de rechter gestapt.

Zij stellen dat het gewest zijn bevoegdheden te buiten gaat.

Meer bepaald de bevoegdheid voor stedenbouwkundige vergunningen en de “domaniale toestemming”, en bijkomend vermoeden zijn een opzet van het gewest om “de fiscale macht van de Gemeente (…) te beperken”.
Wat de gemeente Etterbeek vooral stoort, is de aantasting van de gemeentelijke autonomie.

Helaas wordt het vrij vage begrip “gemeentelijke autonomie” nogal vaak gebruikt om gemeentelijke beslissingen te rechtvaardigen, of juist om beslissingen van een hogere overheid aan te vechten.

Zoals in deze zaak dus.

Persoonlijk ben ik van mening dat overconsumptie van het medicijn “gemeentelijke autonomie” niet goed is voor een volwassen kerntakendebat, dat moet uitgaan van het subsidiariteitsbeginsel (wie doet wat het best op welk niveau?).

Ook heb ik er moeite mee als er vanuit de gemeenten strijd wordt gevoerd tegen het gewest (of tegen bepaalde ministers in het bijzonder).

In een volwassen relatie gewest-gemeente is er sprake van partnerschap, niet van concurrentie.

 Aangezien de leider van een meerderheidsfractie altijd op spitsroeden moet lopen, gaat mijn stemverklaring in de gemeenteraad van 15 december vooral in op de praktische kant van de zaak, zonder al te veel principiële bedenkingen:

 “L’autonomie communale nous tient à coeur, tout comme la régularité et la transparence des procédures, évidemment, mais au-delà des aspects purement juridiques, c’est surtout l’issue pratique du dossier qui importe.

Pour le citoyen-cycliste, ça lui est égal si son vélo a été sponsorisé par Clear Channel ou par Decaux, tant qu’il roule sur un vélo et pas sur un support publicitaire; il s’en fout de savoir si le poste de location se trouve sur une voirie régionale ou une voirie communale, si c’est la commune ou la région qui a mis en place le système de location.

Tout ce qu’il veut, c’est pouvoir emprunter un vélo partout en Région bruxelloise et rouler!

Cherchons donc une synergie entre la région et les communes (en respectant l’autonomie et les compétences de chacun).

Pour notre groupe il est important – quelque soit l’issue de la procédure juridique – que le système de location vélo fonctionne bien, aussi et surtout à Etterbeek, toutes voiries confondues!

Il est important que la commune d’Etterbeek et la Région soient des partenaires, une fois le système régional mis en place!

Mais pas n’importe quel système et pas par n’importe quelle méthode ou procédure. 

En tegen minister Smet zeg ik, mocht hij meeluisteren: ga vooral niet overhaast te werk.

Kijk naar Brussel-stad waar een schepen (die nu geen schepen meer is en ook niet meer bij dezelfde partij zit) nog raprap voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 een systeem wou opzetten, met alle gevolgen van dien: improvisatie is niet gewenst!

Beter een goed systeem na de gewestverkiezingen dat door alle gemeenten wordt geaccepteerd dan een minder goed systeem voor de verkiezingen waar de gemeentes om bepaalde redenen niet in willen meestappen.  

Geduld is een schone zaak, ook in de politiek.”